Menu

INFORMÁTOR 2018/2019
Vážení rodiče,
dovoluji si Vás touto cestou opět po roce jménem nadačního fondu Klubu rodičů ZŠ Tyršova oslovit a seznámit Vás s naší činností.

Náš cíl podporovat financování školy v oblastech, na které se škole z jiných zdrojů finanční prostředky nedostávají a zajistit tak lepší podmínky pro výchovu a vzdělávání Vašich dětí, zůstává neměnný. V loňském školním roce 2017/2018 jsme podpořili aktivity školy celkovou částkou 160 000 Kč. Na této částce jste se Vy, rodiče žáků školy, svými příspěvky do nadačního fondu podíleli částkou ve výši 127 700 Kč. Zbývající částka byla vykryta z ostatních finančních zdrojů nadačního fondu, které jsou tvořeny výnosy z jeho dřívější hospodářské a nadační činnosti. V této oblasti je hlavním zdrojem dodatečných finančních prostředků Tyršovácký ples, který náš fond ve spolupráci se školou každoročně pořádá na počátku kalendářního roku. V roce 2018 byl Tyršovácký ples zakončen s hospodářským výsledkem ve výši 87 279 Kč. Nevyčerpaný zůstatek ze zisku z plesu bude stejně jako v předchozích letech použit na krytí nadační činnosti fondu v příštích obdobích. Podrobný přehled o hospodaření nadačního fondu za uplynulé období najdete ve zprávě o činnosti a hospodaření.

Pro připomenutí je níže uveden seznam hlavních aktivit školy, které náš fond pravidelně finančně podporuje a nebude tomu jinak i v nastávajícím školním roce:
  • částečná či plná úhrada dopravy žáků školy na divadelní představení (nižší stupeň), lyžařský výcvik a na exkurzi do Osvětimi
  • účast školy na sportovních soutěžích
  • nákup odměn a materiálu pro žáky v matematické, biologické, chemické, dějepisné, recitační, pěvecké a jazykové soutěži či olympiádě
  • školní kroužky
  • podpora Klubu nadaných dětí, dětí v nápravné péči, programu prevence výchovy a školní družiny
  • akce Mikuláš ve škole, uvítání prvňáčků, oslavy Dne dětí (nákup zmrzliny), slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. tříd
  • předplatné časopisů pro jazykovou výuku
  • dárkové poukázky pro žáky oceněné v rámci akce “Osobnost třídy”.
Abychom mohli i nadále poskytovat tuto podporu ve výše uvedeném rozsahu, neobejdeme se bez podpory Vás, rodičů žáků školy. Proto bychom Vás rádi jako každoročně požádali o poskytnutí nadačního příspěvku, pro školní rok 2018/2019 ve výši 250 Kč na jedno dítě.

Oproti předchozím obdobím jsme se rozhodli příspěvek mírně navýšit. Reagujeme tak na skutečnost, že se výše příspěvku již mnoho let nezměnila, ovšem ceny služeb a zboží, které fond škole proplácí v rámci jejích aktivit, od té doby znatelně poskočily. Tento nárůst cen se vykrýval jednak ze zisku z hospodářské a nadační činnosti, tj. zejména z organizace Tyršováckého plesu. A pak také tím způsobem, že ve srovnání s předchozími léty fond omezil podporu školy zejména v nákupu nadstandardního vybavení do výuky, které se financovalo ze vzniklých rezerv fondu. Navíc současný společenský a legislativní vývoj vytváří oprávněné obavy, zdali bude možné a smysluplné Tyršovácký ples v dosavadní podobě i v budoucnu vůbec organizovat. I na toto riziko možného výpadku v příjmech fondů v blízké budoucnosti musí správní rada myslet a reagovat. Abychom zajistili i do budoucna bezproblémové financování potřeb školy, musela správní rada přistoupit k tomuto drobnému navýšení nadačního příspěvku. Nicméně podle informací, které máme k dispozici, se i nová výše našeho nadačního příspěvku stále pohybuje pod částkami, které požadují na financování nezbytné vedlejší školní činnosti obdobné organizace, jež v této oblasti spolupracují s jinými okolními školami.


Zároveň se zasláním nadačního příspěvku Vás chceme opět požádat o vyplnění a zaslání ústřižku, který je i součástí tištěného Informátoru. Ten nám bude sloužit jako doklad o původu, výši a účelu poskytnutých finančních prostředků i jako ochrana Vás rodičů – přispěvatelů před zneužitím Vašich příspěvků na jiné účely, než je vymezeno ve statutu nadačního fondu.


Pokud se zmiňuji o Tyršováckém plesu, který v tomto školním roce budeme pořádat v pátek 18. ledna 2019, nemohu zapomenout alespoň touto cestou poděkovat všem rodičům, ale i organizacím a podnikatelům, kteří náš ples v roce 2018 jakýmkoliv způsobem podpořili.


Velice nás těší, že se našli rodiče, kteří vloni vyslyšeli naše volání o pomoc a přišli nám pomoci s organizační a pořadatelskou prací. I když jsme největší problémy zdárně i díky jejich účasti vyřešili, stále jsme otevřeni dalším zájemcům, kteří jsou ochotni podat nám pomocnou ruku při organizace této akce. Jako stěžejní problém, se kterým bychom nyní potřebovali nutně pomoci, se ukázal zejména sobotní časný ranní úklid po plese, kdy máme nastaveny podmínky tak, že musíme prostory ihned po skončení plesu vyklidit a chybí nám vhodné přepravní kapacity (dodávka) s možností dočasně veškerý materiál uložit a následně v pondělí ve škole složit. Zde bychom jakoukoliv pomoc velice přivítali. Samozřejmě nutná je i personální obměna. Zejména “ti déle sloužící” by již rádi svoji štafetu předali svým následovníkům, proto kdokoliv, kdo se chce na čas spojit s partou ochotných lidí (převážně rodičů žáků školy) a udělat jednou za čas, jen tak pro radost druhých něco málo navíc, je mezi námi vítán.


Závěrem bych Vás chtěla informovat o změnách ve vedení našeho nadačního fondu. S uplynutím funkčního období ukončila činnost ve správní radě fondu jeho spoluzakladatelka paní Svatava Srníčková. Za její práci pro fond jí jménem správní rady a všech kolem i touto cestou upřímně děkujeme. Současně byla na nové funkční období zvolena na uvolněné místo ve správní radě paní Kamila Blažková, které touto cestou blahopřejeme a těšíme se na budoucí spolupráci.Za Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond

Ivana Mikesková
předseda správní rady