Menu

Vážení rodiče,

 dovoluji si Vás touto cestou opět po dlouhé a neplánované přestávce jménem nadačního fondu Klubu rodičů ZŠ Tyršova oslovit a seznámit Vás s naší činností za uplynulé období.

 Celospolečenská situace a s ní související vládní opatření nás donutily naši činnost ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a v celém školním roce 2020/2021 výrazně omezit. To se projevilo zejména tím, že se správní rada nadačního fondu rozhodla pro školní rok 2020/2021 nevybírat obvyklý nadační příspěvek na činnost fondu, stejně jako se vzhledem k existujícím vládním opatřením rozhodla v lednu 2021 zrušit konání tradičního Tyršováckého plesu.

Ve školním roce 2019/2020 pak poskytl náš nadační fond škole finanční podporu v celkové výši 246 040 Kč. Z toho bylo vyčerpáno v 1. pololetí celkem 52 205 Kč a ve 2. pololetí celkem 76 906 Kč. Dohromady škola ve školním roce 2019/2020 vyčerpala z poskytnutých finančních prostředků na úhradu školních a mimoškolních aktivit částku v celkové výši 129 111 Kč. Nevyčerpaný zůstatek ve výši 116 929 Kč zůstal k dalšímu čerpání v následujícím školním roce 2020/2021. Z něj pak škola na své školní i mimoškolní aktivity vyčerpala ve školním roce 2020/2021 celkovou částku ve výši 76 318 Kč.

 

Z podpořených projektů v uplynulém období bychom velice rádi vyzdvihli zejména naši finanční účast při

       pořízení robotů do výuky robotiky
       nákup deskových her pro žáky 2. stupně.

 Z tradičně podporovaných činností v uplynulém období fond finančně podpořil

  •        soutěže ve sběru,
  •        projektové dny,
  •        nákup časopisů pro výuku cizích jazyků, 
  •        různé školní soutěže a olympiády,
  •        Den dětí,
  •        přírodovědný program Dravci,
  •        pasování prvňáčků na čtenáře,
  •        slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. ročníku.

 V lednu 2020 náš nadační fond ve spolupráci se školou uspořádal Tyršovácký ples. I díky Vám, rodičům, a všem návštěvníkům plesu jsme zakončili ples s kladným celkovým hospodářským výsledkem ve výši 95 568 Kč. V této souvislosti patří velké poděkování zejména těm rodičům, učitelům a členům vedení školy, kteří se na organizaci plesu osobně podíleli v roli pořadatelů. Podařilo se jim vytvořit skutečně vynikající partu lidí táhnoucí bez výjimek za jeden provaz. Ta bez nároku na odměnu přijala naši výzvu a tuto organizačně velmi náročnou akci společně s námi připravila a dotáhla až do zdárného konce. Velké díky z naší strany dále patří všem našim podporovatelům z řad místních podnikatelů, organizací a fyzických osob. Bez této podpory bychom akci takového rozsahu nikdy sami nezvládli. O to více litujeme toho, že se ples v roce 2021 neuskutečnil. Bohužel ani v tomto školním roce nemáme jistotu, že se 14. ledna 2022 náš ples bude konat.

 Na závěr bychom Vás, rodiče, chtěli opět požádat o poskytnutí nadačního příspěvku pro školní rok 2021/2022 ve výši 250 Kč na jedno dítě. Vaše příspěvky nám i Vám pomáhají finančně podporovat školní i mimoškolní aktivity Vašich dětí, které nelze finančně podpořit z veřejných zdrojů a bez kterých by byla školní docházka Vašich dětí daleko méně kvalitní, pestrá a zajímavá.

Zároveň se zasláním nadačního příspěvku Vás chceme opět požádat o vyplnění a zaslání ústřižku, který je součástí tohoto Informátoru. Ten nám bude sloužit jako doklad o původu, výši a účelu poskytnutých finančních prostředků i jako ochrana Vás, rodičů přispěvatelů, před zneužitím Vašich příspěvků na jiné účely, než je vymezeno ve statutu nadačního fondu.

 Za Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond

Ivana Mikesková
předseda správní rady

  

-----------------------------------------------✂----------------------------------------------------------------------

 

Potvrzení o poskytnutí nadačního příspěvku.

  Já, níže podepsaný, zasílám nadační příspěvek ve výši ..………Kč na podporu nadační činnosti nadačního fondu Klubu rodičů ZŠ Tyršova ve školním roce 2021/2022.

 

…………………………………..

         podpis rodiče

 

 Vážení rodiče,

máme za sebou první měsíc tradičního školního roku, jaký bychom si všichni přáli již nastálo, a pro Vaše děti se naplno rozbíhá období školních příprav a povinností. Věřím, že se dlouhé odloučení žáků od školních lavic v podobě distanční výuky již nebude opakovat a my všichni si budeme moci dosyta užít běžného školního života se všemi jeho možnostmi a příležitostmi. Dovolte mi při této příležitosti poskytnout Vám několik informací o naší škole, které mohou být pro Vás i Vaše děti zajímavé a užitečné.

 Charakteristika školy:   Ve školním roce 2021/2022 nastoupilo do školy celkem 558 žáků, rozdělených do 27 tříd (15 tříd na 1. stupni a 12 tříd na 2. stupni). Tři třídy 3. ročníku jsou umístěny na odloučeném pracovišti Tyršova 1053. Součástí školy je Mateřská škola Markova 1176, ve které je v současné době zapsáno 74 dětí a tím je kapacita MŠ plně využita.

Vzdělávací program:   Všichni žáci školy se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu s názvem Vědět neznamená umět, jehož obsah je zveřejněn na webových stránkách školy. Jeho cílem je poskytnout kvalitní vzdělání každému žákovi s ohledem na jeho individuální zvláštnosti, specifické potřeby, rozvoj nadání a logického úsudku, využití získaných poznatků a dovedností v dalším vzdělávání i v běžném praktickém životě. Na nové šestileté období 2019-2025 byla zpracována Koncepce rozvoje školy, s jejímž obsahem a cíli se můžete seznámit na webových stránkách školy v hlavní nabídce (Úřední deska).

Výuka cizích jazyků:   Anglický jazyk je povinně vyučován již od 1. ročníku jako první cizí jazyk. Žáci 2. stupně si od 7. ročníku povinně volí druhý cizí jazyk, kde nabízíme německý a ruský jazyk s dotací 2 hodiny týdně. Žáci s platným doporučením školského poradenského zařízení mohou ve stejné časové dotaci pokračovat s výukou rozšířeného anglického jazyka.

Zájmová činnost:   Ve škole pracuje od října pod vedením učitelů 14 zájmových kroužků. Tuto zájmovou činnost finančně podporuje nadační fond Klub rodičů z Vašich příspěvků, které se využívají kromě jiného především k nákupu materiálu.

 

Název kroužku

vede

den

čas

ročník

Badatelský klub

Maňasová A.

úterý

14.00-15.30

7.

Čtenářský klub

Uvírová

středa

13.30-15.00

4.

Dovedné ruce

Friedlová

úterý

13.00-13.45

1. a 2.

Divadelní

Novotná P.

úterý

13.30-14.15

4. až 9.

Flétny

Pivcová

úterý

13.00-13.45

1.

Hrajeme si s řečí

Kociánová

pondělí

13.00-13.45

1.

Chemický

Maňasová P.

úterý

14.00-14.45

8.

Logikolamy

Palionová

úterý

12.30-13.20

4.

Lyžařský klub

Novotná M.

úterý

13.30-14.30

3. až 9.

Novotný J.

čtvrtek

13.30-14.30

3. až 9.

Mažoretky

Strakošová

pátek

18.00-19.00

4. až 9.

Míčové hry

Uvírová

pondělí

13.20-14.05

2.

Mladý zdravotník

Sladká

středa

12.35-13.20

2.

Pěvecký sbor

Pustějovská

středa

7.00-7.40

5. až 9.

Šachový

Roček T.

pátek

12.15-13.00

1.

 Zaměstnanci školy:   V celé organizaci pracuje v současné době 83 zaměstnanců, z toho je 41 učitelů ZŠ včetně vedení školy, pět vychovatelek školní družiny, deset asistentů pedagoga, školní psycholog, školní speciální pedagog, o stravování pečuje osm pracovníků školní jídelny ZŠ, úklid budovy ZŠ zajišťuje sedm uklízeček, o údržbu celého zařízení se stará školník, zařízení ICT spravuje technický pracovník, administrativu a finance hlídá hospodářka školy. V MŠ pracuje s dětmi 6 učitelek včetně vedoucí učitelky, školnice a uklízečka, o stravování se starají dvě pracovnice.

 Stravování:   Ve školní jídelně ZŠ se denně stravuje v průměru 550 strávníků. Patří mezi ně žáci a zaměstnanci naší školy a asi 45 tzv. cizích dospělých strávníků. Vedoucí jídelny a pracovníci školní jídelny dbají na to, aby podávaná jídla odpovídala zásadám zdravé výživy

v  souladu se současnými poznatky, a mají zájem, aby byli strávníci spokojeni. O tom svědčí nejen snaha o příjemné stolovací prostředí, ale také nabídka a výběr jídla podle volby strávníka. Ve školní jídelně MŠ se stravuje 74 dětí a 10 dospělých zaměstnanců.

Žáci 1. i 2. stupně školy jsou zapojeni do projektu Ovoce a mléko do škol, díky němuž dostávají 2x měsíčně zdarma zdravou svačinu v podobě čerstvého ovoce nebo zeleniny a neslazeného mléčného výrobku.

 Školní družina:   Provoz školní družiny je denně od 6.00 do 17.00 hodin. Zapsáno je celkem 145 dětí, které jsou rozděleny do 5 oddělení. Pobyt ve školní družině je za úplatu 140 Kč na dítě a měsíc. Poplatky za ŠD jsou využity na nákup materiálu a vybavení jednotlivých oddělení. Školní družina má k dispozici dvě speciální učebny a kabinet. Dvě oddělení ŠD využívají ke své činnosti kmenové učebny 1. tříd. Jedno oddělení ŠD je umístěno ve třídě odloučeného pracoviště Tyršova 1053. Za pěkného počasí slouží dětem současně školní hřiště, školní zahrada s tělocvičným nářadím a herními prvky a nově také zelená učebna s přírodními koutky.

 Plánované akce školy ve školním roce 2021/2022:

 (závisí na aktuální epidemiologické situaci)

     a)     Adaptační dny pro žáky 6. ročníku – 9. září, 14. září, 22. září 2021
b)     Preventivní programy pro 4. a 9. ročník – 21. a 22. září 2021, dále průběžně pro jednotlivé ročníky
c)     Evropský den jazyků – 27. září 2021
d)     Slavnostní otevření zelené učebny – 30. září 2021
e)     Přehlídka technických profesí Řemeslo má zlaté dno – 6. říjen 2021
f)       Matematická soutěž Meta-forms pro 5. ročník mezi školami v rámci ORP – říjen 2022
g)     Halloweenský den pro žáky 1. i 2. stupně – říjen 2021
h)     Den otevřených dveří školy24. listopad 2021
i)       Beseda pro vycházející žáky se zástupci SŠ – 16. listopad 2021
j)       Mikulášské nocování (akce ŠD) – 26. listopad 2021
k)     Mikuláš ve škole – prosinec 2021
l)       Lyžařský kurz 7. ročník – 3.–7. leden 2022
m)   Soustředění běžeckého lyžařského klubu – 28.–30. leden 2022
n)     Beseda k volbě povolání se zástupci ÚP NJ – 25. leden 2022
o)     Lyžařský kurz pro 1. stupeň a děti MŠ – 21.–25. únor 2022
p)     Maškarní ples (akce ŠD) – 4. únor 2022
q)     Beseda s A. Dudkem (akce ŠD) – 21. únor 2022
r)      Přednáška o školní zralosti pro rodiče dětí v MŠ – březen 2022
s)     Noc s Andersenem – březen 2022
t)       Městské kolo OVOV – březen 2022
u)     Exkurze do Osvětimi pro žáky 9. ročníku – březen 2022
v)     Zápis žáků do prvních tříd – 6. duben 2022
w)    Veselé Velikonoce (akce ŠD) – 12. duben 2022
x)     Oslava Dne Země – 22. duben 2022
y)     Školní akademie – 11. květen 2022
z)     Exkurze do Vídně – květen 2022
aa)  Přednáška pro 8. ročník k právní odpovědnosti – květen 2022
bb)  Výlet na Bílou (akce ŠD) – květen 2022
cc)  Sběrové akce – říjen 2021, květen 2022
dd)  Frenštátský zpěváček – květen 2022
ee)  Sportovní dopoledne pro 1. stupeň – červen 2022
ff)     Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků – červen 2022
gg)  Školní oslava Dne dětí – 1. červen 2022   
hh)  Dobrodružné odpoledne s opékáním na zahradě (akce ŠD) – červen 2022
ii)      Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře – 15. červen 2022
jj)      Divadelní představení – prosinec 2021, červen 2022
kk)  Projekt Šikovný předškoláček – leden až červen 2022
ll)     Den města – zapojení do programu – červen 2022
mm)  Zájezd do záchranné stanice v Bartošovicích – červen 2022
nn)  Ekologická exkurze – červen 2022
oo)  Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. ročníku – 29. červen 2022

 

Využití finančního výtěžku z pořádaných akcí:

Sběrová akce školy 2020/2021finanční výtěžek z podzimního sběru papíru v částce 13 650 Kč byl použit na zakoupení desinfekčních stojanů ke vstupům do budovy školy (12 032 Kč) a odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci (1 618 Kč). Finanční výtěžek z jarního sběru papíru v částce 18 842 byl použit na zakoupení stojanů na kola a koloběžky pro žáky školy (16 998 Kč) a odměny pro děti v MŠ za účast na sběrové akci (1 844 Kč). S cílem, organizací a využitím výtěžku sběrových akcí v jednotlivých letech se můžete blíže seznámit na webových stránkách školy v oddíle základní škola (Sběrové akce).

 

Organizace školního roku 2021/2022 včetně prázdnin je součástí přebalu žákovské knížky žáků.

 

Třídní schůzky:   16. 11. 2021, 25. 1. 2022, 12. 4. 2022

Kromě těchto oficiálních termínů můžete samozřejmě využít osobních kontaktů s učiteli v průběhu celého školního roku. Výchovná poradkyně, metodička protidrogové prevence a školní psycholožka mají své konzultační hodiny zveřejněny ve škole a na webových stránkách školy.

Závěr:   Vážení rodiče, závěrem bych Vám chtěla poděkovat za spolupráci, pochopení i ocenění naší práce v uplynulém období distanční výuky. Plně si uvědomuji, že vzdělávání v daném období bylo extrémně náročné pro všechny zúčastněné strany, proto velmi oceňuji, že jsme s Vaší pomocí společnými silami nový způsob výuky, komunikace i hodnocení bez větších problémů úspěšně zvládli.

Budu ráda, pokud školu navštívíte s jakýmkoli nápadem či podnětem, který může pomoci zlepšit činnost školy, nebo který Vás trápí, budeme se snažit nacházet společnou cestu při jeho řešení. Máme velký zájem na tom, aby se Vašim dětem ve škole líbilo, cítily se v ní spokojeně a bezpečně, aby i nadále zůstala místem setkávání, rozvoje, činorodých aktivit a efektivní spolupráce.

Současně chci poděkovat vedení Klubu rodičů za spolupráci a podporu školy také v uplynulém období covidových měsíců, kdy se, i když v omezené míře, uskutečnily některé plánované akce školy a finančně zajistily nadstandardní vzdělávací aktivity dětí. Jakékoli pomoci si velice vážíme a vítáme ji. Budeme rádi, když si prohlédnete naše školní webové stránky na adrese www.zstyrfren.cz a stanete se jejich pravidelnými návštěvníky.

Přeji Vám a Vašim dětem v začínajícím školním roce pevné zdraví, mnoho trpělivosti a dobrý pocit ze zvládání každodenních běžných výzev.

 

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne 13. října 2021  

            

RNDr. Zdeňka Murasová, ředitelka školy