Menu

Zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu
za období od 1.9. 2017 - 31.8. 2018
I. Základní údaje
Název:
Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond
Sídlo:
Tyršova 913, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm
Právní forma:
Nadační fond
Hlavní předmět činnosti:
Nadační fond je zřizován za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní školy a Mateřské školy Frenštát p. R., Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení.
Datum vzniku:
6. prosince 2014
Místo registrace:
spisová značka N 1171 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Identifikační číslo
035 66 889
Statutární orgán:
správní rada
Správní rada a zakladatelé:
Ivana Mikesková - předseda správní rady a zakladatel
Kateřina Richterová - člen správní rady a zakladatel
Kamila Blažková - člen správní rady
Svatava Srníčková - zakladatel
Revizor:
Jana Adámková
Nadační kapitál:
1 500,- Kč
II. Činnost a hospodaření fondu ve školním roce 2017/2018
Nadační fond obdobně jako v předchozím školním roce kromě své hlavní činnosti, tj.  získávání a shromažďování finančních prostředků za účelem podpory aktivit školy vykonával i hospodářskou činnost ve formě pořádání tradičního Tyršováckého plesu.
Obdobně jako v předchozím školním roce se na činnosti nadačního fondu podíleli zejména členové správní rady. Všichni členové správní rady vykonávali svoji funkci bezúplatně bez nároku na odměnu.
1. Nadační příspěvky rodičů žáků školy jsou jedním z hlavních zdrojů finančních prostředků nadačního fondu. Fond ve své účetní evidenci účtuje a eviduje přijaté finanční dary k dalšímu darování na samostatném účtu jako tu část svého jmění, které je tvořeno pouze peněžitými nadačními příspěvky. V tomto dokumentu je tento samostatný účet označován jako “fond pro nadační činnost”.
Jediným příjemce nadačních příspěvků Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond je v souladu s účelem a statutem nadačního Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913.
Přehled nadační činnosti fondu ve školním roce 2017/2018:
Počáteční stav fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky ve fondech - počáteční zůstatek z minulého školního roku k 1.9.2017
135 410 Kč
Příjmy do fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky přijaté do fondu ve šk. roce 2017/2018
140 430 Kč
Převod nerozděleného zisku za rok 2017 do fondu
57 486 Kč
Nadační příspěvky přijaté do fondu pro nadační činnost se skládají z příspěvků rodičů žáků školy a z ostatních příspěvků poskytnutých na podporu nadační činnosti fondu.
Peněžité dary škole (výdaje z fondu pro nadační činnost) -  přehled čerpání: 
Peněžité dary k čerpání poskytnuté škole - celkem za období (+)
240 000 Kč
Nevyčerpané peněžní dary z minulého školního roku (+)
0 Kč
Dodatečné proplacení schválených nadačních příspěvků z minulého období (-)
9 461 Kč
Čerpání peněžitých darů školou - celkem za období (=)
230 539 Kč
Zůstatek peněžitých darů na účtu školy k čerpání - převod do příštího školního roku
70 535 Kč
Nadační fond poskytuje škole z organizačních důvodů finanční prostředky prostřednictvím peněžních darů. Tyto peněžité dary fond eviduje jako pohledávku vůči škole. Povinností školy je doložit fondu využití těchto finančních prostředků v souladu se schváleným seznamem fondem podporovaných  školních a mimoškolních aktivit. Nadační fond v tomto školní roce poskytl finanční příspěvek škole na celkem 51 školních i mimoškolních aktivit. Seznam těchto aktivit - požadavků  je uveden v příloze.
Výdaje ve prospěch školy hrazené z fondu pro nadační činnost:
Vlastní nadační činnost fondu  - výdaje na poskytnutí materiálu a služeb
4 747 Kč
Výdaje zahrnovaly tisk Informátoru a zajištění části věcných darů ke dni učitelů.
2. Nadační fond pořádal ve spolupráci se školou v rámci své nadační činnosti i v roce 2018 tradiční Tyršovácký ples.
Příjmy celkem (+)
190 356 Kč
Výdaje celkem (-)
115 007 Kč
Hospodářský výsledek - celkem (=)
75 349 Kč
Finanční dary a příspěvky na nadační činnost přijaté v souvislosti s plesem (+)
11 930 Kč
CELKEM
87 279 Kč
Tyršovácký ples 2018 v členění dle druhu činnosti:
Druh činnosti
Příjmy
Výdaje
Hosp.  výsledek
Školní ples dle statutu (nadační činnost)
83 300 Kč
37 720 Kč
45 580 Kč
Školní ples hospodářská činnost (občerstvení)
90 105 Kč
60 336 Kč
29 769 Kč
3. Přehled provozních výdajů nadačního fondu za školní rok 2017/2018:
Správní výdaje z hlavní nadační činnosti
   2 949 Kč
Výdaje fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples)
20 709 Kč
Provozní výdaje nadačního fondu celkem
23 658 Kč
Správní výdaje jsou tvořeny poplatky za vedení účtu v bance, poštovného, správními poplatky a nákupem dalších služeb souvisejících s hlavní činností a správou fondu. Výdaje z ostatní hospodářské činnosti fondu tvoří výdaje fondu, které nelze zahrnout do nákladů na správu fondu související s hlavní činností a nákup DKP (v souvislosti s pořádáním plesu) s využitelností delší než 1 rok. Tyto jsou dále sníženy o případné výnosy z ostatních hospodářských činností fondu (úroky z běžného účtu).

III. Údaje o účetní závěrce ke dni 31.12. 2017
Nadační fond sestavoval roční účetní závěrku za účelem podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.
Účetní období:
1.1. 2017 - 31.12. 2017
Použité účetní metody:
Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné organizace.
Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní jednotka vede účetnictví v účetním softwaru Money S3 od společnosti Cígler Software, a.s. Účetní záznamy jsou pravidelně zálohovány, originály účetních dokladů jsou uschovány v archivu po zákonem stanovenou dobu.
Aplikace obecných účetních zásad:
byly aplikovány bez výjimky
Způsob oceňování:
účetní jednotka účtuje o zásobách periodickým způsobem B
Způsob odepisování:
účetní jednotka nemá odpisovaný dlouhodobý majetek
Odchylky od účetních metod:
účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami
Přepočtení cizoměnových aktiv
a pasiv na Kč
cizích měn nebylo použito


ROZVAHA ke dni 31.12 2017
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)
AKTIVA
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
+258
+267
B. II. Pohledávky celkem
+33
+11
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
+225
+267
AKTIVA CELKEM
+258
+267
PASIVA
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje
+258
+267
A.I.  Jmění celkem
+147
+210
A.II. Výsledek hospodaření celkem
+111
+57
PASIVA CELKEM
+258
+267
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2017
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
A. Náklady
+50
+59
+109
A.I. Spotřebované nákupy celkem
+40
+59
+99
A.V. Ostatní náklady
+10
+10
       Náklady celkem
+50
+59
+109
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
B.Výnosy
+92
+74
+166
B.II. Přijaté příspěvky
+9
+9
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
+76
+74
+166
B.IV. Ostatní výnosy
+7
+7
      Výnosy celkem
+92
+74
+166
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
+42
+15
+57
D. Výsledek hospodaření po zdanění
+42
+15
+57

Celková daňová povinnost nadačního fondu u daně z příjmů právnických osob činila 0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění ve výši 57 485,58 Kč byl rozhodnutím správní rady převeden do jmění fondu a bude použit v souladu s účelem a statutem fondu na financování hlavní nadační činnosti fondu.


IV. Závěr
Správní rada by ráda touto cestou poděkovala zejména rodičům žáků školy za projevenou  důvěru při poskytování finančních příspěvků na nadační činnost fondu.
Dále děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům z řad rodičů a přátel školy, kteří se bez jakéhokoliv nároku na odměnu podílejí na organizaci Tyršováckého plesu. Bez jejich pomoci by nebylo v našich silách takovou akci a s takovým hospodářským výsledkem jakýmkoliv způsobem uskutečnit.
Děkujeme všem zaměstnancům, pedagogickým pracovníků a vedení školy, městu Frenštát pod Radhoštěm, městským organizacím, všem podnikatelským subjektům a  soukromým dárcům za podporu a pomoc, která nám byla z jejich strany v uplynulém období poskytnuta. Jsme si plně vědomi, že bez této nezištné podpory bychom jen velmi těžce plnili účel a cíl, za kterým jsme tento nadační fond zakládali a doufáme, že nás budete v tomto úsilí i nadále podporovat. I do budoucna je našim cílem spolupracovat s vedením školy na zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu školy a na podpoře školních i mimoškolní aktivit školy. Nedílnou součásti této spolupráce je i podpora rodičů žáků školy při řešení případných problémů vzniklých ve vztahu žák - škola - rodič. A to jak ve formě zprostředkování jednání s vedením školy či v pomoci a hledání vhodného postupu při řešení vzniklých problémů.
Za správní radu Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fondIvana Mikesková
předsedkyně správní radyPřílohy:
Přehled čerpání nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2017/2018
Seznam dokladů od 1.9. 2017 do 31.12. 2017
číslo příspěvku
zodpovídá
popis
datum
číslo dokladu
úhrada
3
Novotná
mikuláš ve škole
23.11.2017
18
1 443,00
3
Novotná
mikuláš ve škole
7.12.2017
19
150,00
6
Lazarová
Exkurze do Planetária
24.11.2017
7
4 000,00
9
Murasová
den otevřených dveří
30.10.2017
5
2 000,00
11
Murasová
odměny pro žáky organizující sběr - podzim
11.10.2017
2
451,00
11
Murasová
odměny pro žáky organizující sběr - podzim
18.10.2017
3
2 080,00
17
Šmírová
nákup cizojazyčných časopisů pro školní rok 17/18
15.9.2017
1
7 235,00
19
Maňasová
materiál - chemický kroužek
23.11.2017
13
566,00
26
Ondryášová
odměny - dějepisná olympiáda
2.11.2017
8
396,00
27
Ondryáš
odměny - olympiáda v českém jazyce
21.12.2017
21
458,00
32
Maňasová
hledáme nejlepšího mladého chemika
14.12.2017
23
674,00
34
Maňasová
materiál - biochemický kroužek
29.11.2017
14
1 162,00
35
Strakošová
materiál - výtvarný kroužek
15.11.2017
11
334,00
36
Novotná
tisk textů pro divadelní kroužek Tyršovadlo
8.11.2017
10
452,00
36
Novotná
materiál - Tyršovadlo
7.12.2017
20
998,00
38
Friedlová
kroužek dovedné ruce
30.11.2017
17
614,00
39
Lazarová
klub nadaných dětí
30.11.2017
15
999,00
40
Adámková
sportovní soutěž - florbal
30.11.2017
16
216,00
43
Lavičková
sportovní soutěže dle plánu - přespolní běh
11.10.2017
4
554,00
43
Lavičková
startovné a doprava fotbal
8.11.2017
9
584,00
43
Lavičková
odměny - vybíjená
23.11.2017
12
214,00
43
Lavičková
odměny - vánoční turnaj v košíkové
14.12.2017
22
562,00
43
Lavičková
doprava žáků florbal + startovné
13.12.2017
24
450,00
43
Lavičková
startovné - plavání
29.11.2017
26
150,00
46
Vašíčková
Divadlo Ostrava 3. + 4. třídy (jedna faktura)
30.10.2017
6
12 000,00
48
Murasová
podpora MTZ školy
11.12.2017
25
590,00
39 332,00


Seznam dokladů od 1.1. 2018 do 31.8. 2018
číslo příspěvku
zodpovídá
popis
datum
číslo dokladu
úhrada
1
Friedlová
šikovný předškoláček
9.5.2018
51
497,00
2
Friedlová
registrační poplatek městská knihovna
31.05. 2018
62
2 900,00
5
Bartošová
ukončení školní docházky 9. třídy
21.6.2018
67
280,00
5
Bartošová
ukončení školní docházky 9. třídy
18.7.2018
77
2 255,00
7
Ondryášová
doprava žáků na exkurzi do Osvětimi
10.4.2018
44
8 500,00
8
Kučerová
vybavení šd - koloběžka
20.6.2018
72
5 000,00
10
Murasová
školní akademie
2.5.2018
48
1 122,00
10
Hoďáková
akademie
16.5.2018
53
5 520,00
12
Murasová
odměny žákům zajišťující sběr
10.5.2018
52
2 803,00
13
Murasová
odměny - nejlepší sběrači
14.5.2018
56
2 003,00
13
Murasová
odměny - nejlepší sběrači
28.5.2018
58
1 310,00
14
Murasová
odměny sběr - třídní kolektiv
13.6.2018
64
2 000,00
14
Murasová
odměny sběr - třídní kolektiv
13.6.2018
65
2 000,00
15
Murasová Z.
Bartošovice - exkurze
28.6.2018
71
3 344,00
16
Murasová
odměny - osobnosti tříd
18.5.2018
57
986,70
16
Murasová
odměny osobnosti tříd
13.7.2018
73
3 500,00
16
Murasová
odměny osobnosti tříd
13.7.2018
74
7 700,00
16
Murasová
odměny osobnosti tříd
13.7.2018
75
7 700,00
17
Šmírová
odměny - recitační soutěž AJ
28.2.2018
36
460,00
20
Maňasová P.
doprava chemický jarmark
27.6.2018
70
2 800,00
21
Lavičková
doprava - lyžařský výcvik
16.1. 2018
32
9 196,00
21
Lavičková
odměny - lyžařský kurz
24.1.2018
27
538,00
22
Strakošová
odměny - pěvecká soutěž 1. stupeň
4.4.2018
46
260,00
23
Hoďáková
odměny - recitační soutěž 1. stupeň
31.1.2018
28
336,00
24
Pustějovská
odměny - recitační soutěž 2. stupeň
7.2.2018
30
445,00
25
Pustějovská
odměny Frenštátský zpěváček
24.5.2018
55
1 466,00
28
Ondryáš
soutěž žákovské knihovny
27.6.2018
68
382,00
29
Gráfová
odměny - zeměpisná olympiáda
31.1.2018
29
611,00
30
Machová
odměny matematická soutěž
20.6.2018
63
1 600,00
32
Maňasová
doprava - hledáme nejlepšího mladého chemika
7.2.2018
31
93,00
33
Maňasová
přírodopisné soutěže
2.5.2018
50
962,00
34
Maňasová
doprava žáků na seminář BIO, poplatek
4.4.2018
45
1 025,00
36
Novotná P.
divadelní kroužek Tyršovadlo
27.6.2018
69
1 442,00
37
Novotná
doprava na trénink ŠSK
30.1.2018
34
506,00
37
Novotná
doprava na trénink ŠSK
7.2.2018
35
760,00
37
Novotná
doprava na trénink ŠSK
1.3.2018
37
1 012,00
37
Novotná
doprava na trénink ŠSK
13.3.2018
38
506,00
37
Novotná
doprava na trénink ŠSK
28.3.2018
41
72,00
37
Novotná
doprava na trénink ŠSK
24.1.2018
43
506,00
38
Friedlová
kroužek - dovedné ruce
23.5.2018
54
585,00
39
Lazarová
materiál - klub nadaných dětí
26.4.2018
47
660,00
39
Lazarová
klub nadaných dětí - vstupné na výstavu
7.6.2018
66
220,00
40
Adámková
odměny - vybíjená
8.3.2018
42
320,00
42
Jurečka
startovné - fotbalový turnaj
2.5.2018
49
100,00
43
Lavičková
odměny - školní laťka
1.3.2018
40
456,00
43
Lavičková
doprava žáků atletická soutěž
29.5.2018
61
2 072,00
44
Hrachovcová
doprava žáků 1. třídy - divadlo
29.5.2018
60
5 818,00
45
Friedlová
doprava žáků 2. třídy - divadlo
29.5.2018
59
5 726,00
47
Lazarová
doprava divadlo loutek 5. třídy
15.3.2018
39
6 000,00
49
Vašíčková
časopis - anglický jazyk 3. - 5. ročník
9.2.2018
33
1 740,00
51
Murasová
den dětí - zmrzlina
18.7.2018
78
12 576,00
120 671,70
Vlastní nadační činnost fondu školní  rok 2017/2018 - výdaje
popis
vyčerpáno
tisk Informátoru
2 475 Kč
Den učitelů - věcný dar
2 271 Kč
Celkem
4 747 Kč
Přehled  - drobný hmotný majetek k 31.8. 2018
s využitelností delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 1000 Kč bez nákladů na pořízení (doprava a pod.) za kus nebo soubor

název
dodavatel
počet
cena
datum pořízení
datum vyřazení
(vč. nákladů na pořízení)
1
Reliéfní razítko COLOP
BAKALÁŘ-RAZÍTKA
1
1 323,00 Kč
19.11.2015
2
Sklenice 4cl (panáky)
IKEA
50
1 950,00 Kč
17.12.2016
3
Ubrus PVC 20m
AVDA
1
1 458,00 Kč
6.1.2017
4
Sklenice BASIC 20 x 6ks
TESCO
120
1 098,00 Kč
18.8.2017
5
Elektrický kotlík na ohřev polévku, guláš 10l
GASTRO TRADE
1
2 160,00 Kč
10.1.2018
6
Elektrická pánev Ø 500 1400W
GASTRO TRADE
1
1 273,00 Kč
15.1.2018
7
HENDI indukční vařič 1800
GASTRO TRADE
1
2 179,00 Kč
15.1.2018
8
Elektrický kompresor na foukání balónků
GLOBOS
1
2 500,00 Kč
8.1.2018