Menu

 Zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu za období od 1.9. 2019 - 31.8. 2020I. Základní údaje


Název:

Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond

Sídlo:

Tyršova 913, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm

Právní forma:

Nadační fond

Hlavní předmět činnosti:

Nadační fond je zřizován za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní školy a Mateřské školy Frenštát p. R., Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení.


Datum vzniku:

6. prosince 2014

Místo registrace:

spisová značka N 1171 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Identifikační číslo

035 66 889

Statutární orgán:

správní rada

Správní rada a zakladatelé:

Ivana Mikesková - předseda správní rady a zakladatel

Kateřina Richterová - člen správní rady a zakladatel

Kamila Blažková - člen správní rady


Svatava Srníčková - zakladatel

Revizor:

Jana Adámková

Nadační kapitál:

1 500,- KčII. Činnost a hospodaření fondu ve školním roce 2019/2020


Nadační fond ve školním roce 2019/2020 kromě své hlavní činnosti, tj.  získávání a shromažďování finančních prostředků za účelem podpory aktivit školy vykonával i hospodářskou činnost ve formě pořádání tradičního Tyršováckého plesu.


Na činnosti nadačního fondu se podíleli zejména členové správní rady. Všichni členové správní rady vykonávali svoji funkci bezúplatně bez nároku na odměnu.


1. Nadační příspěvky rodičů žáků školy jsou jedním z hlavních zdrojů finančních prostředků nadačního fondu. Fond ve své účetní evidenci účtuje a eviduje přijaté finanční dary k dalšímu darování na samostatném účtu jako tu část svého jmění, které je tvořeno pouze peněžitými nadačními příspěvky, případně je na základě rozhodnutí správní rady navyšován o nerozdělený zisk z předchozích období. V tomto dokumentu je tento samostatný účet označován jako “fond pro nadační činnost”.

Jediným příjemce nadačních příspěvků Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond je v souladu s účelem a statutem nadačního Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913


Přehled nadační činnosti fondu ve školním roce 2019/2020:


Počáteční stav fondu pro nadační činnost:

Nadační příspěvky ve fondech - počáteční zůstatek z minulého školního roku k 1.9.2019

200 844 KčPříjmy do fondu pro nadační činnost:

Nadační příspěvky přijaté do fondu od rodičů ve šk. roce 2019/2020

168 930 Kč

Převod nerozděleného zisku za rok 2019 do fondu

0 Kč


Nadační příspěvky přijaté do fondu pro nadační činnost se skládají z příspěvků rodičů žáků školy a z ostatních příspěvků poskytnutých na podporu nadační činnosti fondu.Peněžité dary škole (výdaje z fondu pro nadační činnost) -  přehled čerpání: 

Peněžité dary k čerpání poskytnuté škole - celkem za období (+)

200 000 Kč

Nevyčerpané peněžní dary z minulého školního roku (+)

46 040 Kč

Čerpání peněžitých darů školou - celkem za období (-)

129 111 Kč

Zůstatek peněžitých darů na účtu školy k čerpání - převod do příštího školního roku 

116 929 Kč


Nadační fond poskytuje škole z organizačních důvodů finanční prostředky prostřednictvím peněžních darů. Povinností školy je doložit fondu využití těchto finančních prostředků v souladu se schváleným seznamem fondem podporovaných  školních a mimoškolních aktivit. Nadační fond v tomto školní roce poskytl finanční příspěvek škole na celkem 39 školních i mimoškolních aktivit. Seznam těchto aktivit - požadavků  je uveden v příloze.


Výdaje ve prospěch školy hrazené z fondu pro nadační činnost:

Vlastní nadační činnost fondu  - výdaje na poskytnutí materiálu a služeb

2 520 Kč


Výdaje na tisk Informátoru.


2. Nadační fond pořádal ve spolupráci se školou v rámci své nadační činnosti i v roce 2020 tradiční Tyršovácký ples. 


Příjmy celkem (+)

222 263 Kč

Výdaje celkem (-)

149 775 Kč

Hospodářský výsledek - celkem (=)

72 488 Kč

Finanční dary a příspěvky na nadační činnost přijaté v souvislosti s plesem (+)

23 080 Kč

CELKEM

95 568 KčTyršovácký ples 2020 v členění dle druhu činnosti:

Druh činnosti

Příjmy

Výdaje

Hosp.  výsledek

Školní ples dle statutu (nadační činnost)

87 526 Kč

48 147 Kč

39 379 Kč

Školní ples hospodářská činnost (občerstvení)

108 215 Kč

75 106 Kč

33 109 Kč3. Přehled provozních výdajů nadačního fondu za školní rok 2019/2020:


Správní výdaje z hlavní nadační činnosti (+)

  2 598 KčVýdaje fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples) (+)

11 197 Kč

Výnosy fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples) (-)

4 Kč

Provozní výdaje nadačního fondu celkem

13 791 Kč


Správní výdaje jsou tvořeny poplatky za vedení účtu v bance, poštovného, správními poplatky a nákupem dalších služeb souvisejících s hlavní činností a správou fondu. Výdaje z ostatní hospodářské činnosti fondu tvoří výdaje fondu, které nelze zahrnout do nákladů na správu fondu související s hlavní činností. Tyto jsou dále sníženy o případné výnosy z ostatních hospodářských činností fondu (úroky z běžného účtu).III. Údaje o účetní závěrce ke dni 31.12. 2019


Nadační fond sestavoval roční účetní závěrku za účelem podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.


Účetní období:

1.1. 2019 - 31.12. 2019

Použité účetní metody:

Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné organizace.

Způsob zpracování účetních záznamů

Účetní jednotka vede účetnictví v účetním softwaru Money S3 od společnosti Cígler Software, a.s. Účetní záznamy jsou pravidelně zálohovány, originály účetních dokladů jsou uschovány v archivu po zákonem stanovenou dobu.

Aplikace obecných účetních zásad:

byly aplikovány bez výjimky

Způsob oceňování:

účetní jednotka účtuje o zásobách periodickým způsobem B

Způsob odepisování:

účetní jednotka nemá odpisovaný dlouhodobý majetek

Odchylky od účetních metod:

účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami

Přepočtení cizoměnových aktiv 

a pasiv na Kč

cizích měn nebylo použitoROZVAHA ke dni 31.12 2019

(částky jsou uvedeny v tisících Kč)


AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

A. Dlouhodobý majetek celkemB. Krátkodobý majetek celkem

+316

+331

B. II. Pohledávky celkem

+27

+0

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem

+256

+289

AKTIVA CELKEM

+316

+331PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního období

Stav k poslednímu dni účetního období

A. Vlastní zdroje

+316

+331

A.I.  Jmění celkem

+265

+246

A.II. Výsledek hospodaření celkem

+51

+85

PASIVA CELKEM

+316

+331


Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2019

(částky jsou uvedeny v tisících Kč)Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

A. Náklady

+50

+66

+116

A.I. Spotřebované nákupy celkem

+47

+66

+116

A.V. Ostatní náklady

+3


+3

      Náklady celkem

+50

+66

+116
Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Celkem

B.Výnosy

+103

+98

+201

B.II. Přijaté příspěvky

+9


+9

B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží

+94

+98

+192

      Výnosy celkem

+103

+98

+201

C. Výsledek hospodaření před zdaněním

+53

+32

+85

D. Výsledek hospodaření po zdanění

+53

+32

+85Celková daňová povinnost nadačního fondu u daně z příjmů právnických osob činila 0 Kč

Nerozdělený zisk za rok 2019

85 246,25 KčIV. Závěr


Průběh školní i mimoškolní výuky ve druhé pololetí školního roku 2019/2020 byl významným způsobem negativně poznamenán celosvětovou virovou pandemií, která zásadním způsobem ovlivnila i aktivity nadačního fondu. Správní rada by ráda touto cestou poděkovala zejména rodičům žáků školy za projevenou  důvěru při poskytování finančních příspěvků na nadační činnost fondu. 


Dále děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům z řad rodičů a přátel školy, kteří se bez jakéhokoliv nároku na odměnu podílejí na organizaci Tyršováckého plesu. Bez jejich pomoci by nebylo v našich silách takovou akci a s takovým hospodářským výsledkem jakýmkoliv způsobem uskutečnit. 


Děkujeme všem zaměstnancům, pedagogickým pracovníků a vedení školy, městu Frenštát pod Radhoštěm, městským organizacím, všem podnikatelským subjektům a  soukromým dárcům za podporu a pomoc, která nám byla z jejich strany v uplynulém období poskytnuta. Jsme si plně vědomi, že bez této nezištné podpory bychom jen velmi těžce plnili účel a cíl, za kterým jsme tento nadační fond zakládali a doufáme, že nás budete v tomto úsilí i nadále podporovat. I do budoucna je našim cílem spolupracovat s vedením školy na zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu školy a na podpoře školních i mimoškolní aktivit školy. Nedílnou součásti této spolupráce je i podpora rodičů žáků školy při řešení případných problémů vzniklých ve vztahu žák - škola - rodič. A to jak ve formě zprostředkování jednání s vedením školy či v pomoci a hledání vhodného postupu při řešení vzniklých problémů.


Za správní radu Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fondIvana Mikesková

předsedkyně správní rady
Přílohy:


Přehled čerpání nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2019/2020příspěvek číslo

zodpovídá

název akce

požadavek celkem

schváleno

vyčerpáno

1

Murasová

Den otevřených dveří (materiál)

2500

2 500,00

137

2

Murasová

Školní akademie (odměny)

8000

8 000,00

0

3

Sladká

Mikuláš ve škole (perníky)

3500

3 500,00

3506

4

Murasová

Podzimní soutěž ve sběru (odměny spolupracujícím žákům)

2500

2 500,00

2289

5

Murasová

Jarní soutěž ve sběru (odměny jednotlivci, kolektivy, spolupracující žáci)

14000

14 000,00

5829

6

Sladká

Den dětí (odměny - zmrzlina)

20000

20 000,00

0

7

Hrachovcová

Pasování prvňáčků na čtenáře

3700

3 700,00

3100

8

Sladká

Vítání prvňáčků v novém školním roce (materiál - stužky, kytička)

2000

2 000,00

1512

9

Murasová

Osobnost třídy - vyhlášení (odměny)

21000

21 000,00

0

10

Veřmiřovský

Ukončení 9. ročníků (materiál)

3000

3 000,00

2783

11

Šrubařová

Projektové dny - Helloween, Evrop. den jazyků (odměny, materiál)

1000

1 000,00

1185

12

Bartošová

Program prevence (nákup e-dotazníků)

1500

1 500,00

0

13

Šrubařová

Výuka cizích jazyků 2.st. (angl., něm. časopisy)

7500

7 500,00

7605

14

Vašíčková

Výuka cizích jazyků 1.st. ( časopis JUMP - AJ)

5000

5 000,00

4800

15

Friedlová

Šikovný předškoláček (materiál, odměny)

800

800,00

387

16

Bartošová

Nákup deskových her pro žáky 2. stupně

10000

10 000,00

10000

17

P. Maňasová

Den otevřených dveří - chemická učebna (materiál - pomůcky, chemikálie)

1000

1 000,00

0

18

Ondryášová

Dějepisná olympiáda (odměny)

500

500,00

417

19

Gráfová

Zeměpisná olympiáda (odměny)

600

600,00

552

20

Ondryáš

Olympiáda v českém jazyce

600

600,00

500

21

Machová

Matematická soutěž (odměny, pomůcky)

1500

1 500,00

1500

22

P. Maňasová

Hledáme nejlepšího chemika - soutěž (odměny, cestovné)

1400

1 400,00

576

23

Sladká

Recitační soutěž 1. st. (odměny)

1500

1 500,00

1279

24

Pustějovská

Recitační soutěž 2. st. (odměny)

600

600,00

541

25

Pustějovská

Pěvecká soutěž (odměny)

1500

1 500,00

0

26

Ondryáš

Soutěž žákovské knihovny (odměny)

600

600,00

0

27

Šrubařová

Konverzační soutěž v cizím jazyku (odměny)

2000

2 000,00

850

28

Lazarová

Klub nadaných dětí materiál, vstupné, odměny)

4000

4 000,00

142

29

Bartošová

Klub nadaných dětí 2. st. (odměny, materiál)

5000

5 000,00

616

30

Strakošová

Výtvarný kroužek (materiál)

1000

1 000,00

721

31

Friedlová

Kroužek dovedné ruce (materiál, pomůcky)

1400

1 400,00

697

32

Novotná

Tyršovadlo - divadelní kroužek (kostýmy, kulisy)

4000

4 000,00

0

33

A. Maňasová

Biochemický kroužek (pomůcky, materiál)

3000

3 000,00

1855

34

Sladka

Kroužek mladý zdravotník (materiál, doprava)

1000

1 000,00

391

35

Lavičková

Přespolní běh(občerstvení, startovné)

700

700,00

602

36

Lavičková

Basketbalový turnaj (odměny)

1000

1 000,00

749

37

Lavičková

Školní laťka (odměny)

1000

1 000,00

0

38

Lavičková

Odznak všestrannosti - soutěž OVOV (odměny, občerstvení)

3000

3 000,00

0

39

Lavičková

Pohár rozhlasu - atletika (startovné, doprava)

4000

4 000,00

0

40

Lavičková

Vybíjená (odměny)

500

500,00

479

41

Lavičková

Plavání (startovné, doprava)

1000

1 000,00

494

42

Adámková

Sportovní odpoledne 1.st. (odměny)

8000

8 000,00

0

43

Adámková

Sportovní soutěže (odměny)

2000

2 000,00

0

44

Lavičková

Lyžařský kurz (doprava, odměny)

12000

12 000,00

9801

45

Murasová

Exkurze do Bartošovic (doprava)

3000

3 000,00

0

46

P. Maňasová

Chemická exkurze (doprava)

6000

6 000,00

0

47

Ondryášová

Exkurze do Osvětimi

8500

8 500,00

0

48

Palionová

Exkurze Planetárium Ostrava

6000

6 000,00

3961

49

Vojnová

Adaptační programy 6. tříd (materiál, odměny)

1000

1 000,00

833

50

Hrachovcová

Návštěva divadla v Ostravě 1. a 2. třídy (doprava)

12000

12 000,00

5923

51

Sladká

Divadelní představení (pronájem sálu DK)

6375

6 375,00

6375

52

Murasová

Podpora MTZ školy - příspěvek na nákup toneru do tiskárny

2000

2 000,00

2438,15

53

Bačová

Kroužek vaření (materiál)

500

500,00

0

54

A. Maňasová

Přírodopisné soutěže a projektové dny (odměny, pomůcky)

3000

3 000,00

256

55

Bartošová

Edukativní filmy pro žáky

4000

4 000,00

3590

56

Murasová

Nákup robotů pro výuku robotiky

40000

40 000,00

39840Celkem

262775

262775

129111,15

Vlastní nadační činnost fondu školní  rok 2019/2020 - výdaje


popis

vyčerpáno

tisk Informátoru

2 520 Kč

Celkem

2 520 Kč

Přehled  - drobný hmotný majetek k 31.8. 2020

s využitelností delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 1000 Kč bez nákladů na pořízení (doprava a pod.) za kus nebo soubornázev

dodavatel

počet

cena

datum pořízení

datum vyřazení

(vč. nákladů na pořízení)1

Reliéfní razítko COLOP

BAKALÁŘ-RAZÍTKA

1

1 323,00 Kč

19.11.2015


2

Sklenice 4cl (panáky)

IKEA

50

1 950,00 Kč

17.12.2016


3

Ubrus PVC 20m

AVDA

1

1 458,00 Kč

6.1.2017


4

Sklenice BASIC 20 x 6ks

TESCO

120

1 098,00 Kč

18.8.2017


5

Elektrický kotlík na ohřev polévku, guláš 10l

GASTRO TRADE

1

2 160,00 Kč

10.1.2018


6

Elektrická pánev Ø 500 1400W

GASTRO TRADE

1

1 273,00 Kč

15.1.2018


7

HENDI indukční vařič 1800

GASTRO TRADE

1

2 179,00 Kč

15.1.2018


8

Elektrický kompresor na foukání balónků

GLOBOS

1

2 500,00 Kč

8.1.2018


9

Skleničky na víno (40 bal. á 6 ks)

IKEA

240

2 760,00 Kč

20.12.2018

Drobný nehmotný majetek  k 31.8. 2020

s využitelností delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 1000 Kč bez nákladů na pořízení (doprava a pod.) za kus nebo soubor

název

dodavatel

počet

cena

datum pořízení

datum vyřazení

(vč. nákladů na pořízení)1

Účetní program Money S3

SOLITEA

1

3 019,00 Kč

28.2.2019