Menu

Zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu
za období od 1.9. 2016 - 31.8. 2017


I. Základní údaje


Název:
Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond
Sídlo:
Tyršova 913, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm
Právní forma:
Nadační fond
Hlavní předmět činnosti:
Nadační fond je zřizován za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní školy a Mateřské školy Frenštát p. R., Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení.
Datum vzniku:
6. prosince 2014
Místo registrace:
spisová značka N 1171 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Identifikační číslo
035 66 889
Statutární orgán:
správní rada
Správní rada a zakladatelé:
Ivana Mikesková - předseda správní rady a zakladatel
Svatava Srníčková - člen správní rady a zakladatel
Kateřina Richterová - člen správní rady a zakladatel
Revizor:
Jana Adámková
Nadační kapitál:
1 500,- Kč


II. Činnost a hospodaření fondu ve školním roce 2016/2017


Nadační fond obdobně jako v předchozím školním roce kromě své hlavní činnosti, tj.  získávání a shromažďování finančních prostředků za účelem podpory aktivit školy vykonával i hospodářskou činnost ve formě pořádání tradičního Tyršováckého plesu a podzimní školní soutěže ve sběru starého papíru.


Obdobně jako v předchozím školním roce se na činnosti nadačního fondu podíleli zejména členové správní rady. Všichni členové správní rady vykonávali svoji funkci bezúplatně bez nároku na odměnu.


1. Nadační příspěvky rodičů žáků školy jsou jedním z hlavních zdrojů finančních prostředků nadačního fondu. Fond ve své účetní evidenci účtuje a eviduje přijaté finanční dary k dalšímu darovaní na samostatném účtu jako tu část svého jmění, které je tvořeno pouze peněžitými nadačními příspěvky. V tomto dokumentu je tento samostatný účet označován jako “fond pro nadační činnost”.
Jediným příjemce nadačních příspěvků Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond je v souladu s účelem a statutem nadačního Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913.


Přehled nadační činnosti fondu ve školním roce 2016/2017:


Počáteční stav fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky ve fondech - počáteční zůstatek z minulého školního roku k 1.9.2016
68 311 Kč
  • z toho nevyčerpaný peněžní dar na účtu školy k 1.9.2016 (-)
29 369 Kč


Příjmy do fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky přijaté do fondu ve šk. roce 2016/2017
138 590 Kč
Převod nerozděleného zisku za rok 2016 do fondu
111 631 Kč


Nadační příspěvky přijaté do fondu pro nadační činnost se skládají z příspěvků rodičů žáků školy a z ostatních příspěvků poskytnutých na podporu nadační činnosti fondu.


Peněžité dary škole (výdaje z fondu pro nadační činnost) -  přehled čerpání:
Peněžité dary k čerpání poskytnuté škole - celkem za období (+)
150 000 Kč
Nevyčerpané peněžní dary z minulého školního roku (+)
29 369 Kč
Čerpání peněžitých darů školou - celkem za období (-)
179 369 Kč
Zůstatek peněžitých darů na účtu školy k čerpání - převod do příštího školního roku
0 Kč


Schválené nadační příspěvky škole čekající na proplacení k 31.8. 2017
9 461Kč


Nadační fond poskytuje škole z organizačních důvodů finanční prostředky prostřednictvím peněžních darů. Tyto peněžité dary fond eviduje jako pohledávku vůči škole. Povinností školy je doložit fondu využití těchto finančních prostředků v souladu se schváleným seznamem fondem podporovaných  školních a mimoškolních aktivit. Nadační fond v tomto školní roce poskytl finanční příspěvek škole na celkem 56 školních i mimoškolních aktivit. Seznam těchto aktivit - požadavků  je uveden v příloze.


Výdaje ve prospěch školy hrazené z fondu pro nadační činnost:
Vlastní nadační činnost fondu  - výdaje na poskytnutí materiálu a služeb
6 345 Kč


Výdaje zahrnovaly tisk Informátoru a zajištění věcných darů ke dni učitelů.2. Nadační fond pořádal ve spolupráci se školou v rámci své nadační činnosti i v roce 2017 tradiční Tyršovácký ples.


Příjmy celkem (+)
150 978 Kč
Výdaje celkem (-)
84 105 Kč
Hospodářský výsledek - celkem (=)
66 873 Kč
Finanční dary a příspěvky na nadační činnost přijaté v souvislosti s plesem (+)
11 740 Kč
CELKEM
78 613 Kč


Celkový výtěžek z plesu bude po projednání škodné události s největší pravděpodobností ještě snížen o náhradu škody ve výši cca 7000 Kč způsobenou návštěvníky plesu na majetku Kulturního domu.


Tyršovácký ples 2017 v členění dle druhu činnosti:
Druh činnosti
Příjmy
Výdaje
Hosp.  výsledek
Školní ples dle statutu (nadační činnost)
76 415 Kč
33 499 Kč
42 916 Kč
Školní ples hospodářská činnost (občerstvení)
74 563 Kč
50 606 Kč
23 957 Kč


3. Nadační fond pořádal ve spolupráci se školou v rámci své hospodářské činnosti v roce 2016 podzimní soutěž ve sběru starého papírů.


Druh činnosti
Hosp.  výsledek
Podzimní soutěž ve sběru starého papíru (hospodářská činnost)
34 256 Kč


3. Přehled provozních výdajů nadačního fondu za školní rok 2016/2017:


Správní výdaje z hlavní nadační činnosti
  2 232 Kč


Výdaje fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples)
10 895 Kč
Provozní výdaje nadačního fondu celkem
13 127 Kč


Správní výdaje jsou tvořeny poplatky za vedení účtu v bance, poštovného a nákupu dalších služeb souvisejících s hlavní činností a správou fondu. Výdaje z ostatní hospodářské činnosti fondu tvoří výdaje fondu, které nelze zahrnout do nákladů na správu fondu související s hlavní činností. Tyto jsou dále sníženy o případné výnosy z ostatních hospodářských činností fondu (úroky z běžného účtu).

IV. Údaje o účetní závěrce ke dni 31.12. 2016


Nadační fond sestavoval roční účetní závěrku za účelem podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.


Účetní období:
1.1. 2016 - 31.12. 2016
Použité účetní metody:
Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné organizace.
Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní jednotka vede účetnictví v účetním softwaru Money S3 od společnosti Cígler Software, a.s. Účetní záznamy jsou pravidelně zálohovány, originály účetních dokladů jsou uschovány v archivu po zákonem stanovenou dobu.
Aplikace obecných účetních zásad:
byly aplikovány bez výjimky
Způsob oceňování:
účetní jednotka účtuje o zásobách periodickým způsobem B
Způsob odepisování:
účetní jednotka nemá odpisovaný dlouhodobý majetek
Odchylky od účetních metod:
účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami
Přepočtení cizoměnových aktiv
a pasiv na Kč
cizích měn nebylo použito


ROZVAHA ke dni 31.12 2016
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)


AKTIVA
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem


B. Krátkodobý majetek celkem
+185
+258
B. II. Pohledávky celkem
+51
+33
       B. II. 17. Jiné pohledávky
+51
+33
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
+134
+225
       B. III. 1. Pokladna
+42
+199
       B. III. 3. Účty v bankách
+92
+26
AKTIVA CELKEM
+185
+258


PASIVA
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje
+185
+258
A.I.  Jmění celkem
+164
+146
       A.I.1. Vlastní jmění
+2
+2
       A.I.2. Fondy
+162
+144
A.II. Výsledek hospodaření celkem
+21
+112
       A.II.1. Účet výsledku hospodaření
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
+112
       A.II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
+21
xxxxxxxxxxxxxxxxx
PASIVA CELKEM
+185
+258Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2016
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
A. Náklady
+48
+61
+109
A.I. Spotřebované nákupy celkem
+48
+611
+109
      A.I.1. Spotřeba materiálu
+7
+4
+11
      A.I.2. Prodané zboží

+51
+51
      A.I.5. Náklady na reprezentaci

+6
+6
      A.I.6. Ostatní služby
+41

+41
      Náklady celkem
+48
+61
+109Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
B.Výnosy
+91
+130
+221
B.II. Přijaté příspěvky celkem
+6

+6
     B.II.3. Přijaté příspěvky (dary)
+6

+6
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
+85
+96
+180
B.V. Tržby z prodeje majetku celkem

+34
+34
     B.V.13. Tržby z prodeje materiálu

+34
+34
     Výnosy celkem
+91
+130
+221
C.Výsledek hospodaření před zdaněním
+43
+69
+112
D.Výsledek hospodaření po zdanění
+43
+69
+112


Celková daňová povinnost nadačního fondu u daně z příjmů právnických osob činila 0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění ve výši 111 631,01 Kč byl rozhodnutím správní rady převeden do jmění fondu a bude použit v souladu s účelem a statutem fondu na financování hlavní nadační činnosti fondu.

VI. Závěr


Správní rada by ráda touto cestou poděkovala zejména rodičům žáků školy za projevenou  důvěru při poskytování finančních příspěvků na nadační činnost fondu.


Dále děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům z řad rodičů a přátel školy, kteří se bez jakéhokoliv nároku na odměnu podílejí na organizaci Tyršováckého plesu. Bez jejich pomoci by nebylo v našich silách takovou akci a s takovým hospodářským výsledkem jakýmkoliv způsobem uskutečnit.


Děkujeme všem zaměstnancům, pedagogickým pracovníků a vedení školy, městu Frenštát pod Radhoštěm, městským organizacím, všem podnikatelským subjektům a  soukromým dárcům za podporu a pomoc, která nám byla z jejich strany v uplynulém období poskytnuta. Jsme si plně vědomi, že bez této nezištné podpory bychom jen velmi těžce plnili účel a cíl, za kterým jsme tento nadační fond zakládali a doufáme, že nás budete v tomto úsilí i nadále podporovat. I do budoucna je našim cílem spolupracovat s vedením školy na zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu školy a na podpoře školních i mimoškolní aktivit školy. Nedílnou součásti této spolupráce je i podpora rodičů žáků školy při řešení případných problémů vzniklých ve vztahu žák - škola - rodič. A to jak ve formě zprostředkování jednání s vedením školy či v pomoci a hledání vhodného postupu při řešení vzniklých problémů.


Za tuto podporu a projevenou důvěru, která nás posiluje a pomáhá nám v úsilí vytrvat v této práci i do budoucna, Vám všem jménem správní rady nadačního fondu ještě jednou srdečně děkujeme.


Za správní radu Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond

Ivana Mikesková
předsedkyně správní rady
Přílohy:


Přehled čerpání nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2016/2017
Přehled čerpání od 1.9. do 31.12 2016 (1.pololetí)

číslo příspěvku
zodpovídá
popis
datum
číslo dokladu
úhrada
4
Gróf
Mikuláš
24.11.2016
25
1 560,00
4
Gróf
Mikulášké pytle
7.12.2016
33
592,00
8
Bartošová
výchovný program ETIKETA
16.9.2016
1
1 480,00
8
Bartošová
výchovný program ETIKETA
29.9.2016
2
1 220,00
9
Bartošová
vybyvení cvičné kuchyně
14.12.2016
34
468,00
10
Kučerová
vybavení ŠD
29.11.2016
26
4 276,00
11
Ondryáš
činnost časopisu Druhé patro - nocování
16.11.2016
14
89,00
11
Ondryáš
časopis druhé patro - vyhlášení soutěže
7.12.2016
38
624,00
13
Strachottová
předplatné časopisu Hurra (německý jazyk)
19.9.2016
6
3 255,00
14
Šmírová
předplatné časopisu Friendschip + Hello (anglický jazyk)
29.9.2016
7
2 835,00
16
Strachottová
odměny - soutěž v německém jazyce
15.12.2016
35
600,00
21
Ondryášová
dějepisná olympiáda - odměny
9.11.2016
12
416,00
23
Lazarová
stavebnice - klub nadaných dětí
7.12.2016
31
1 050,00
26
Gráfová
přespolní běh - odměny pro pořadatele (žáky)
5.10.2016
5
294,00
27
Davidová
školní kolo vybíjená
24.11.2016
22
128,00
27
Lavičková
odměny - vánoční turnaj v basketbalu
21.12.2016
36
427,00
29
Friedlová
kroužek dovedné ruce - materiál
9.11.2016
11
457,00
31
Novotná
divadelní kroužek Tyršovadlo - papír na kulisy
19.10.2016
8
435,00
33
Novotná
doprava žáků do divadla (Loutkové divadlo - 4. třídy)
26.9.2016
4
4 000,00
34
Hrachovcová
doprava žáků do divadla ( 5. třídy )
1.11.2016
18
8 000,00
35
Hrachovcová
cestovné - planetárium
6.12.2016
30
6 729,00
36
Maňasová
odměny za chemickou soutěž
7.12.2016
32
276,00
36
Maňasová
nejlepší mladý chemik - soutěž doprava
15.12.2016
39
267,00
41
Maňasová
chemický kroužek - den otevřených dveří
24.11.2016
24
391,00
42
Maňasová
biochemický kroužek  - barvy na pokusy
16.11.2016
15
754,00
44
Murasová
podzimní sběrová akce - odměny
2.11.2016
9
1 330,00
44
Murasová
podzimní sběrová akce - odměny
2.11.2016
10
226,00
44
Murasová
podzimní sběrová akce - odměny
10.11.2016
13
257,00
45
Davidová
místní doprava Brno - republikové kolo OVOV
14.9.2016
3
120,00
45
Davidová
okresní přespolní běh - startovné
29.9.2016
16
200,00
45
Davidová
halová kopaná - startovné, doprava žáků
2.11.2016
17
488,00
45
Davidová
coca-cola cup - doprava žáci
9.11.2016
21
471,00
45
Davidová
startovné - okrsková soutěž v plavání
24.11.2016
23
100,00
45
Davidová
coca-cola cup - doprava žáci
19.10.2016
19
252,00
45
Davidová
doprava, starovné - florbal
14.12.2016
37
470,00
46
Adámková
florbal  - doprava žáků 1. stupně
9.11.2016
20
310,00
47
Murasová
DOD - pracovní dílny
29.11.2016
27
495,00
47
Murasová
DOD - pracovní dílny
29.11.2016
28
610,00
47
Murasová
DOD - odměny
1.12.2016
29
260,00

46 212,00

Přehled čerpání od 1.1. 2017 do 31.8. 2017 (2. pololetí)


číslo příspěvku
zodpovídá
popis
datum
číslo dokladu
úhrada
0,48
Murasová
fotokniha
14.6.2017
91
762,00
1
Hoďáková
uvítání 1. tříd - kytička s logem
15.06.2017
118
1 474,00
2
Novotná
pasování prvňáčků na čtenáře
25.5.2017
69
3 050,00
3
Friedlová
šikovný předškoláček
08.06.2017
100
492,00
5
Gróf
oslava dne dětí - zmrzlina
20.07.2017
121
11 500,00
6
Davidová
odměny lyžařský kurz
11.1.2017
40
511,00
6
Davidová
doprava žáků na lyžařský kurz
10.1.2017
44
9 213,00
7
Ondryášová
doprava žáků do Osvětimi
18.4.2017
65
8 500,00
9
Bartošová
vybavení cvičné kuchyně
29.3.2017
57
904,00
11
Ondryáš
cestovné - doprava na soutěž o nejlepší školní časopis
24.5.2017
78
216,00
11
Ondryáš
Druhé patro
22.06.2017
95
1 181,00
12
Ondryáš
odměny - olympiáda v českém jazyce
1.2.2017
50
491,00
14
Šmírová
odměny - konverzační soutěž v AJ
1.2.2017
49
493,00
15
Novotná
pomůcky pro žáky v nápravné péči
24.11.2016
46
2 976,00
17
Gráfová
ceny pro zeměpisnou olympiádu
1.2.2017
47
484,00
18
Pustějovská
odměny - frenštátský zpěváček
11.5.2017
74
1 156,00
19
Ondryášová
odměny - recitační soutěž 2. stupně
8.2.2017
51
469,00
20
Strakošová
odměny - recitační soutěž
25.1.2017
42
318,00
20
Strakošová
odměny - školní kolo recitační soutěže
29.3.2017
56
329,00
22
Machová
odměny matematické soutěže
27.06.2017
102
850,00
23
Lazarová
odměny - klub nadaných dětí
29.3.2017
55
146,00
23
Lazarová
kniha pro klub nadaných dětí
12.4.2017
62
100,00
23
Lazarová
klub nadaných dětí - vstupné na interaktivní výstavu Krtek
24.5.2017
76
150,00
24
Ondryáš
odměna - soutěž žákovské knihovny
26.4.2017
63
279,00
25
Lavičková
materiál OVOV
24.3.2017
58
499,00
27
Davidová
odměny - školní laťka
8.3.2017
54
458,00
28
Novotná
doprava na závody ŠSK
10.5.2017
71
48,00
28
Novotná M.
cestovné - ŠSK - výjezd na Pustevny
31.5.2017
83
225,00
28
Novotná
lyžařský klub - činnost
14.06.2017
97
2 397,00
29
Friedlová
výtvarné potřeby - kroužek dovedných rukou
04.05..2017
70
490,00
30
Strakošová
materiál - výtvarný kroužek
12.4.2017
64
500,00
31
Novotná P.
divadelní pomůcky pro Tyršovadlo
6.6.2017
88
1 762,00
31
Novotná
rekvizity pro divadelní kroužek
30.06.2017
114
253,00
32
Petrová
divadlo - 3 třídy
12.06.2017
115
5 019,00
36
Maňasová
doprava žáků na chemickou soutěž
26.1.2017
43
54,00
37
Maňasová
doprava - chemický jarmark
27.06.2017
117
1 744,00
38
Maňasová
odměny - chemická olympiáda
2.3.2017
53
341,00
39
Maňasová
odměny - biologická olympiáda
1.3.2017
52
525,00
39
Maňasová
odměny pro žáky - biologická olympiáda
31.5.2017
84
613,00
40
Maňasová
výukový program v muzeu - savci
31.5.2017
85
630,00
40
Maňasová
program - ekofest Milujeme Beskydy
28.06.2017
107
540,00
42
Maňasová
pomůcky pro biochemický kroužek
14.06.2017
96
119,00
43
Jurečka
startovné Mc Donalds Cup
5.4.2017
59
200,00
43
Jurečka
doprava žáků fotbalový turnaj - Bílovec McDonalds Cup
26.5.2017
66
1 675,00
43
Jurečka
doprava žáků fotbalový turnaj - Mořkov McDonalds Cup
5.6.2017
68
1 100,00
43
Jurečka
cestovné + starotvné Mc. Donald.s Cup
24.5.2017
79
720,00
45
Davidová
doprava žáků na florbal
18.1.2017
41
440,00
45
Davidová
doprava žáků na soutěž ve florbale
1.2.2017
48
320,00
45
Davidová
doprava žáků atletická soutěž Nový Jičín
5.6.2017
67
2 309,00
45
Davidová
doprava na závody + startovné - minifotbal
10.5.2017
72
668,00
45
Davidová
startovné - minifotbal Nový Jičín
10.5..2017
73
200,00
45
Davidová
startovné - pohár rozhlasu
17.5.2017
75
300,00
45
Davidová
doprava na atletickou soutěž
15.06.2017
116
3 775,00
46
Adámková
doprava žáků 1. stupně na turnaj ve vybíjené okresní. kolo, startovné
5.4.2017
60
452,00
46
Adámková
odměny pro děti 1. stupně - okrskové kolo ve vybíjené
5.4.2017
61
150,00
46
Adámková
doprava žáků na turnaj v Tiché
8.6.2017
89
105,00
46
Adámková
sportovní soutěž 1. stupeň - odměny
8.6.2017
90
6 656,00
48
Murasová
odměny - sběrová akce (pomáhající žáci)
24.5.2017
77
863,00
48
Murasová
odměny - organizace sběru
30.5.2017
80
2 730,00
49
Strakošová
doprava žáků do divadla (1.,2., třídy)
16.1.2017
45
6 000,00
51
Murasová
sběrová akce - odměny pro nejlepší třídní kolektiv
21.06.2017
98
2 000,00
51
Murasová
sběrová akce - odměny pro nejlepší třídní kolektiv
27.06.2017
105
1 000,00
51
Murasová
sběrová akce - odměny pro nejlepší třídní kolektiv
27.06.2017
106
3 000,00
52
Murasová
odměny - nejlepší sběrači
31.5.2017
81
265,00
52
Murasová
odměny - nejlepší sběrači - hračky
31.5.2017
86
2 210,00
52
Murasová
odměny - nelepší sběrači - trika
31.5.2017
87
1 000,00
54
Murasová
odměny pro nejlepší žáky - osobnost tříd
31. 5.2017
82
837,00
54
Klub rodičů
odměny - osobnosti tříd
12.07.2017
120
5 600,00
54
Klub rodičů
odměny - osobnosti tříd
21.07.2017
122
9 100,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
14.6.2017
92
993,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
22.6.2017
93
1 000,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
26.06.2017
94
994,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
21.06.2017
99
1 000,00
55
Kub rodičů
odměny - aktivní třída
27.06.2017
101
988,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
27.06.2017
103
999,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
27.06.2017
104
1 000,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
28.06.2017
108
898,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
28.06.2017
109
1 000,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
28.06.2017
110
1 000,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
28.08.2017
111
993,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
28.06.2017
112
962,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
28.06.2017
113
1 000,00
55
Klub rodičů
odměny - aktivní třída
21.06.2017
119
1 000,00


K částečnému či plnému proplacení po 31.8. 2017
50
Pavlasová
ukončení 9. třídy
15.09.2017
125
613,00
50
Pavlasová
ukončení 9. třídy
19.09.2017
126
1 846,00
50
Pavlasová
ukončení 9. třídy
19.09.2017
127
985,00
53
Murasová
doprava do Bartošovic
21.07.2017
123
4 511,00
54
Klub rodičů
odměny - osobnosti tříd
21.08.2017
124
4 900,00

Celkem142 618

Vlastní nadační činnost fondu školní  rok 2016/2017 - výdaje


popis
vyčerpáno
tisk Informátoru
2 792 Kč
Den učitelů - věcný dar
3 553 Kč
Celkem
6 345 Kč