Menu

Zpráva o činnosti a hospodaření nadačního fondu
za období od 1.9. 2018 - 31.8. 2019
I. Základní údaje

Název:
Klub rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond
Sídlo:
Tyršova 913, 744 01  Frenštát pod Radhoštěm
Právní forma:
Nadační fond
Hlavní předmět činnosti:
Nadační fond je zřizován za účelem získávání a shromažďování finančních prostředků pro podporu rozvoje a realizaci školních i mimoškolních výchovně-vzdělávacích procesů Základní školy a Mateřské školy Frenštát p. R., Tyršova 913, akcí a aktivit pořádaných touto školou a podporu jejího materiálního a technického zabezpečení.
Datum vzniku:
6. prosince 2014
Místo registrace:
spisová značka N 1171 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Identifikační číslo
035 66 889
Statutární orgán:
správní rada
Správní rada a zakladatelé:
Ivana Mikesková - předseda správní rady a zakladatel
Kateřina Richterová - člen správní rady a zakladatel
Kamila Blažková - člen správní rady
Svatava Srníčková - zakladatel
Revizor:
Jana Adámková
Nadační kapitál:
1 500,- Kč

II. Činnost a hospodaření fondu ve školním roce 2018/2019
Nadační fond ve školním roce 2018/2019 kromě své hlavní činnosti, tj.  získávání a shromažďování finančních prostředků za účelem podpory aktivit školy vykonával i hospodářskou činnost ve formě pořádání tradičního Tyršováckého plesu.
Na činnosti nadačního fondu se podíleli zejména členové správní rady. Všichni členové správní rady vykonávali svoji funkci bezúplatně bez nároku na odměnu.
1. Nadační příspěvky rodičů žáků školy jsou jedním z hlavních zdrojů finančních prostředků nadačního fondu. Fond ve své účetní evidenci účtuje a eviduje přijaté finanční dary k dalšímu darování na samostatném účtu jako tu část svého jmění, které je tvořeno pouze peněžitými nadačními příspěvky, případně je na základě rozhodnutí správní rady navyšován o nerozdělený zisk z předchozích období. V tomto dokumentu je tento samostatný účet označován jako “fond pro nadační činnost”.
Jediným příjemce nadačních příspěvků Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond je v souladu s účelem a statutem nadačního Základní škola a Mateřská škola Frenštát p. R., Tyršova 913.
Přehled nadační činnosti fondu ve školním roce 2018/2019:
Počáteční stav fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky ve fondech - počáteční zůstatek z minulého školního roku k 1.9.2018
156 140 Kč
Příjmy do fondu pro nadační činnost:
Nadační příspěvky přijaté do fondu ve šk. roce 2018/2019
174 790 Kč
Převod nerozděleného zisku za rok 2018 do fondu
50 741 Kč
Nadační příspěvky přijaté do fondu pro nadační činnost se skládají z příspěvků rodičů žáků školy a z ostatních příspěvků poskytnutých na podporu nadační činnosti fondu.
Peněžité dary škole (výdaje z fondu pro nadační činnost) -  přehled čerpání: 
Peněžité dary k čerpání poskytnuté škole - celkem za období (+)
150 000 Kč
Nevyčerpané peněžní dary z minulého školního roku (+)
70 535 Kč
Čerpání peněžitých darů školou - celkem za období (-)
175 495 Kč
Zůstatek peněžitých darů na účtu školy k čerpání - převod do příštího školního roku
46 040 Kč
Nadační fond poskytuje škole z organizačních důvodů finanční prostředky prostřednictvím peněžních darů. Tyto peněžité dary fond eviduje jako pohledávku vůči škole. Povinností školy je doložit fondu využití těchto finančních prostředků v souladu se schváleným seznamem fondem podporovaných  školních a mimoškolních aktivit. Nadační fond v tomto školní roce poskytl finanční příspěvek škole na celkem 52 školních i mimoškolních aktivit. Seznam těchto aktivit - požadavků  je uveden v příloze.
Výdaje ve prospěch školy hrazené z fondu pro nadační činnost:
Vlastní nadační činnost fondu  - výdaje na poskytnutí materiálu a služeb
4 516 Kč
Výdaje zahrnovaly tisk Informátoru a zajištění části věcných darů ke dni učitelů.
2. Nadační fond pořádal ve spolupráci se školou v rámci své nadační činnosti i v roce 2019 tradiční Tyršovácký ples.
Příjmy celkem (+)
214 097 Kč
Výdaje celkem (-)
122 207 Kč
Hospodářský výsledek - celkem (=)
91 890 Kč
Finanční dary a příspěvky na nadační činnost přijaté v souvislosti s plesem (+)
18 840 Kč
CELKEM
110 730 Kč
Tyršovácký ples 2019 v členění dle druhu činnosti:
Druh činnosti
Příjmy
Výdaje
Hosp.  výsledek
Školní ples dle statutu (nadační činnost)
94 422 Kč
41 531 Kč
52 891 Kč
Školní ples hospodářská činnost (občerstvení)
98 487 Kč
59 488 Kč
38 999 Kč
<úcenter>
3. Přehled provozních výdajů nadačního fondu za školní rok 2018/2019:
Správní výdaje z hlavní nadační činnosti (+)
   5 415 Kč
Výdaje fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples) (+)
9 261 Kč
Výnosy fondu z ostatní hospodářské činnosti fondu (mimo ples) (-)
4 Kč
Provozní výdaje nadačního fondu celkem
14 672 Kč
Správní výdaje jsou tvořeny poplatky za vedení účtu v bance, poštovného, správními poplatky a nákupem dalších služeb souvisejících s hlavní činností a správou fondu. Výdaje z ostatní hospodářské činnosti fondu tvoří výdaje fondu, které nelze zahrnout do nákladů na správu fondu související s hlavní činností. Tyto jsou dále sníženy o případné výnosy z ostatních hospodářských činností fondu (úroky z běžného účtu).
III. Údaje o účetní závěrce ke dni 31.12. 2018
Nadační fond sestavoval roční účetní závěrku za účelem podání daňového přiznání za uplynulé zdaňovací období.
Účetní období:
1.1. 2018 - 31.12. 2018
Použité účetní metody:
Účetní jednotka používá metody a stanovené postupy účtování pro nevýdělečné organizace.
Způsob zpracování účetních záznamů
Účetní jednotka vede účetnictví v účetním softwaru Money S3 od společnosti Cígler Software, a.s. Účetní záznamy jsou pravidelně zálohovány, originály účetních dokladů jsou uschovány v archivu po zákonem stanovenou dobu.
Aplikace obecných účetních zásad:
byly aplikovány bez výjimky
Způsob oceňování:
účetní jednotka účtuje o zásobách periodickým způsobem B
Způsob odepisování:
účetní jednotka nemá odpisovaný dlouhodobý majetek
Odchylky od účetních metod:
účetnictví je vedeno v souladu s účetními metodami
Přepočtení cizoměnových aktiv
a pasiv na Kč
cizích měn nebylo použito
ROZVAHA ke dni 31.12 2018
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)
AKTIVA
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A. Dlouhodobý majetek celkem
B. Krátkodobý majetek celkem
+267
+316
B. II. Pohledávky celkem
+11
+27
B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem
+256
+289
AKTIVA CELKEM
+267
+316
PASIVA
Stav k prvnímu dni účetního období
Stav k poslednímu dni účetního období
A. Vlastní zdroje
+267
+316
A.I.  Jmění celkem
+210
+265
A.II. Výsledek hospodaření celkem
+57
+51
PASIVA CELKEM
+267
+316
Výkaz zisku a ztrát ke dni 31.12. 2018
(částky jsou uvedeny v tisících Kč)
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
A. Náklady
+44
+84
+128
A.I. Spotřebované nákupy celkem
+43
+84
+127
A.V. Ostatní náklady
+1
+1
       Náklady celkem
+44
+84
+128
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkem
B.Výnosy
+89
+90
+173
B.II. Přijaté příspěvky
+6
+6
B.III. Tržby za vlastní výkony a za zboží
+83
+90
+173
B.IV. Ostatní výnosy
+6
+6
      Výnosy celkem
+89
+90
+179
C. Výsledek hospodaření před zdaněním
+45
+6
+51
D. Výsledek hospodaření po zdanění
+45
+6
+51
Celková daňová povinnost nadačního fondu u daně z příjmů právnických osob činila 0 Kč
Výsledek hospodaření po zdanění ve výši 50 741,77 Kč byl rozhodnutím správní rady převeden do jmění fondu a bude použit v souladu s účelem a statutem fondu na financování hlavní nadační činnosti fondu.
IV. Závěr
Správní rada by ráda touto cestou poděkovala zejména rodičům žáků školy za projevenou  důvěru při poskytování finančních příspěvků na nadační činnost fondu.
Dále děkujeme všem dárcům a dobrovolníkům z řad rodičů a přátel školy, kteří se bez jakéhokoliv nároku na odměnu podílejí na organizaci Tyršováckého plesu. Bez jejich pomoci by nebylo v našich silách takovou akci a s takovým hospodářským výsledkem jakýmkoliv způsobem uskutečnit.
Děkujeme všem zaměstnancům, pedagogickým pracovníků a vedení školy, městu Frenštát pod Radhoštěm, městským organizacím, všem podnikatelským subjektům a  soukromým dárcům za podporu a pomoc, která nám byla z jejich strany v uplynulém období poskytnuta. Jsme si plně vědomi, že bez této nezištné podpory bychom jen velmi těžce plnili účel a cíl, za kterým jsme tento nadační fond zakládali a doufáme, že nás budete v tomto úsilí i nadále podporovat. I do budoucna je našim cílem spolupracovat s vedením školy na zkvalitňování výchovně-vzdělávacího procesu školy a na podpoře školních i mimoškolní aktivit školy. Nedílnou součásti této spolupráce je i podpora rodičů žáků školy při řešení případných problémů vzniklých ve vztahu žák - škola - rodič. A to jak ve formě zprostředkování jednání s vedením školy či v pomoci a hledání vhodného postupu při řešení vzniklých problémů.
Za správní radu Klubu rodičů ZŠ Tyršova, nadační fond

Ivana Mikesková
předsedkyně správní rady

Přílohy:
Přehled čerpání nadačních příspěvků ZŠ Frenštát pod Radh., Tyršova 913 ve školním roce 2018/2019
Seznam dokladů od 1.9. 2018 do 31.8. 2019
číslo dokladu
číslo příspěvku
datum
zodpovídá
popis
úhrada
1
42
26.9.2018
Lavičková
přespolní běh na Horečkách - občerstvení pro žáky pořad.
384,00
2
42
3.10.2018
Lavičková
přespolní běh na Horečkách - občerstvení pro žáky pořad.
279,00
3
42
4.10.2018
Lavičková
přespolní běh na Horečkách - startovné
200,00
4
41
26.9.2018
Lavičková
atletický čtyřboj
165,00
5
3
17.10.2018
Murasová
podzimní sběr - odměny pro žáky pořádající sběr
2 127,00
6
3
24.10.2018
Murasová
podzimní sběr - odměny pro žáky pořádající sběr
296,00
7
6
24.10.2018
Sladká
mikulášské perníky
1 538,00
8
19
31.10.2018
Ondryášová
dějepisná olympiáda - odměny
387,00
9
7
14.11.2018
Friedlová
předškoláček
400,00
10
35
15.11.2018
Maňasová
biokroužek
862,00
11
43
21.11.2018
Lavičková
plavání - okresní finále
300,00
12
4
21.11.2018
Murasová
den otevřených dveří
450,00
13
4
21.11.2018
Murasová
den otevřených dveří
294,00
14
4
21.11.2018
Murasová
den otevřených dveří
242,00
15
36
21.11.2018
Sladká
kroužek - mladý zdravotník
383,00
16
22
21.11.2018
Strakošová
výtvarné potřeby
1 213,00
17
4
21.11.2018
Murasová
den otevřených dveří
400,00
18
35
29.11.2018
Maňasová
biokroužek
614,00
19
4
29.11.2018
Murasová
den otevřených dveří
63,00
20
45
29.11.2018
Lavičková
halová kopaná
376,00
21
4
29.11.2018
Murasová
den otevřených dveří
170,00
22
4
29.11.2018
Murasová
den otevřených dveří
302,00
23
6
20.11.2018
Sladká
mikuláš ve škole
1 295,00
24
11
21.11.2018
Murasová
výhra ve sběrové soutěži 2017/2018
3 000,00
25
38
30.11.2018
Novotná
kroužek Tyršovadlo
2 166,00
26
37
12.12.2018
Friedlová
dovedné ruce
700,00
27
4
12.12.2018
Murasová
den otevřených dveří
200,00
28
40
12.12.2018
Lazarová
klub nadaných dětí
548,00
29
45
12.12..2018
Lavičková
halová kopaná
288,00
30
4
12.12.2018
Murasová
den otevřených dveří
719,00
31
23
13.12.2018
Maňasová
hledáme nejlepšího ml. chemika
294,00
32
44
19.12.2018
Lavičková
košíková
967,00
33
47
20.12.2018
Lavičková
florbal
317,00
34
24
15.10.2018
Šmírová
předplatné časopisů pro AJ
3 172,00
35
18
15.10.2018
Hrudová
předplatné časopisů pro NJ
3 653,00
36
52
24.10.2018
Adámková
doprava do divadla loutek
4 769,00
37
5
8.11.2018
Lazarová
doprava do planetaria
6 000,00
38
2
16.11.2018
Bartošová
intervenční program 8.b
1 500,00
39
1
16.11.2018
Bartošová
intervenční program 7.c
1 500,00
40
23
19.12.2018
Maňasová
odměny - chemický kroužek
270,00
Celkem
42803,00
Seznam dokladů od 1.1. 2019 do 31.8. 2019
číslo dokladu
číslo příspěvku
datum
zodpovídá
popis
úhrada
41
39
23.1.2019
Novotná
odměny ŠSK soustředění
587,00
42
20
23.1.2019
Ondryáš
odměny olympiáda v českém jazyce
583,00
43
35
30.1.2019
Maňasová
chemický kroužek
120,00
44
36
30.1.2019
Šmírová
odměny - anglická konverzace
426,00
45
32
30.1.2019
Gráfová
odměny - zeměpisná olympiáda
544,00
46
26
13.2.2019
Sladká
odměny - recitační soutěž 1. stupně
905,00
47
35
13.2.2019
Maňasová
biochemický kroužek - materiál
457,00
48
50
21.2.2019
Lavičková
odměny - školní laťka
716,00
49
27
13.2.2019
Pustějovská
odměny - recitační soutěž 2. stupně
359,00
50
34
16.1.2019
Lavičková
odměny - lyžařský výcvik
559,00
51
34
28.1.2019
Lavičková
doprava lyžařský výcvik
8 915,00
52
39
11.2.2019
Novotná
ŠSK doprava na soustředění část
2 413,00
53
10
5.3.2019
Bartošová
program primární prevence 5. třída
1 400,00
54
49
27.3.2019
Lavičková
OVOV
764,00
55
13
29.3.2019
Ondryášová
vzdělávací exkurze Osvětim
8 500,00
56
35
21.3.2019
Maňasová
odměny - biochemický kroužek
303,00
57
35
27.3.2019
Maňasová
biochemický kroužek - materiál
270,00
58
47
24.4.2019
Lavičková
doprava - florbal
322,00
59
33
10.4..2019
Maňasová
exkurze Dlouhé stráně - vstupné
2 500,00
60
40
3.4.2019
Lazarová
vstupné interaktivní výstava - Nadané děti
160,00
61
53
3.4.2019
Adámková
odměny - vybíjená
948,00
62
53
4.4.20419
Adámková
startovné - vybíjená
100,00
63
54
10.4..2019
Maňasová
přednáška pro žáky na téma Plazy
3 555,00
64
29
9.5.2019
Pustějovská
Frenštátský zpěváček
1 119,00
65
57
22.5.2019
Jurečka
startovné - Mc Donald´s Cup
100,00
66
11
22.5.2019
Murasová
jarní sběr - odměny
426,00
67
11
29.5.2019
Murasová
jarní sběr - odměny
2 499,00
68
15
22.5.2019
Maňasová
ukončení školní docházky
779,00
69
31
22.5.2019
Veřmiřovský
doprava žáků na dopravní soutěž
160,00
70
36
22.5.2019
Sladká
doprava žáků na soutěž mladý zdravotník
137,00
71
7
5.6.2019
Friedlová
materiál - šikovný předškoláček
395,00
72
58
5.6.2019
Sladká
vstupné den dětí Muzeum
540,00
73
13
5.6.2019
Murasová
odměny - jarní sběr
203,00
74
13
5.6.2019
Murasová
odměny -jarní sběr
2 000,00
75
37
12.6.2019
Friedlová
materiál kroužek dovedné ruce
693,00
76
30
13.6.2019
Ondryáš
odměny soutěž žákovská knihovna
600,00
77
14
19.6.2019
Murasová
odměny osobnosti tříd
349,00
78
51
19.6.2019
Adámková
sportovní den pro žáky
6 925,00
79
38
26.6.2019
Novotná
materiál divadelní kroužek
1 509,00
80
11
26.6.2019
Murasová
jarní sběr - odměny
996,00
81
40
26.6.2019
Lazarová
klub nadaných dětí - deskové hry
2 994,00
82
28
26.6.2019
Machová
odměny pro žáky - matematické soutěže
1 250,00
83
31
27.6.2019
Veřmiřovský
odměny pro žáky - dopravní soutěž
156,00
84
9
29.5.2019
Novotná
poplatky knihovna
2 950,00
85
48
27.5.2019
lavičková
doprava Pohár rozhlasu
697,00
86
11
3.6.2019
Murasová
odměny - nejlepší sběrači
1 134,00
87
11
31.5.2019
Murasová
odměny - nejlepší sběrači
2 795,00
88
25
31.5.2019
Vašíčková
předplatné časopis Jump
4 845,00
89
55
19.6.2019
Palionová
doprava divadlo loutek
5 000,00
90
16
25.6.2019
Sladká
den dětí - zmrzlina
13 080,00
91
58
26.6.2019
Sladká
den dětí - přednáška
1 800,00
92
33
26.6.2019
Maňasová
doprava Dlouhé stráně
12 289,00
93
61
27.6.2019
Novotná
doprava divadlo loutek
3 000,00
94
12
28.6.2019
Maňasová
doprava Bartošovice
3 816,00
95
11
28.6.2019
Murasová
odměna za sběr - promítání filmu
1 520,00
96
14
1.7.2019
Murasová
odměna - osobnosti tříd
3 500,00
97
14
9.7.2019
Murasová
odměna -osobnosti tříd
1 330,00
98
14
10.7.2019
Murasová
odměna -osobnosti tříd
700,00
99
14
22.7.2019
Murasová
odměna-osobnosti tříd
8 400,00
100
14
22.7.2019
Murasová
odměna -osobnosti tříd
5 600,00
Celkem
131 692,00

Vlastní nadační činnost fondu školní  rok 2018/2019 - výdaje
popis
vyčerpáno
tisk Informátoru
 1 920 Kč
Den učitelů - věcný dar
2 596 Kč
Celkem
4 516 Kč
Přehled  - drobný hmotný majetek k 31.8. 2019
s využitelností delší než 1 rok a pořizovací cenou nad 1000 Kč bez nákladů na pořízení (doprava a pod.) za kus nebo soubor
název
dodavatel
počet
cena
datum pořízení
datum vyřazení
(vč. nákladů na pořízení)
1
Reliéfní razítko COLOP
BAKALÁŘ-RAZÍTKA
1
1 323,00 Kč
19.11.2015
2
Sklenice 4cl (panáky)
IKEA
50
1 950,00 Kč
17.12.2016
3
Ubrus PVC 20m
AVDA
1
1 458,00 Kč
6.1.2017
4
Sklenice BASIC 20 x 6ks
TESCO
120
1 098,00 Kč
18.8.2017
5
Elektrický kotlík na ohřev polévku, guláš 10l
GASTRO TRADE
1
2 160,00 Kč
10.1.2018
6
Elektrická pánev Ø 500 1400W
GASTRO TRADE
1
1 273,00 Kč
15.1.2018
7
HENDI indukční vařič 1800
GASTRO TRADE
1
2 179,00 Kč
15.1.2018
8
Elektrický kompresor na foukání balónků
GLOBOS
1
2 500,00 Kč
8.1.2018